พระบรมธาตุธรรมเจดีย์

พระบรมธาตุธรรมเจดีย์

ประวัติความเป็นมา

อายุสังขารเข้าสู่วัยชรา… คิดถึงคุณพระพุทธศาสนาและครูบาอาจารย์

หลวงปู่ได้เล่าให้ฟังถึงแรงบันดาลใจในการริเริ่มสร้างพระเจดีย์ ดังนี้
“เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ อาตมาภาพได้ไปเข้าเฝ้า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ปัจจุบันนี้ ท่านได้มอบพระบรมสารีริกธาตุให้ข้าพเจ้าเอามาเก็บไว้สักการบูชา ครั้นต่อมา อายุสังขารเข้าสู่วัยชราเหมือนไม้ไกล้ฝั่ง คิดถึงคุณพระพุทธศาสนา และครูบาอาจารย์ ดังนั้น จึงปรารภสร้างเจดีย์ให้ชื่อว่า พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ ไว้เป็นที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุของหลวงปู่มั่น ซึ่งเจ้าคุณธรรมเจดีย์ได้มารักษาไว้ พอท่านมรณภาพไปแล้ว อาตมาภาพก็เก็บเอามารักษาไว้ให้

ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธามาสร้างเจดีย์นี้ขึ้น เพื่อเป็นศักดิ์ศรีของวัด และเป็นที่สักการบูชาของปวงชนทั่วไป เป็นหลักชัยของพระพุทธศาสนาตามปกติวัดหลวงต่างๆก็ต้องมีเจดีย์ เพราะฉะนั้นเจดีย์ยังขาด ก็มาสร้างขึ้นเพื่อให้ลูกหลานที่เกิดมาในภายหลังจะได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุครูบาอาจารย์ฝ่ายัมมัฏฐานหลายองค์ ดังนั้นจึงได้เริ่มสร้างมาพอสมควร เดี๋ยวนี้(วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๙)กำลังสร้างชั้นหนึ่ง ดังนั้นจึงขออนุโมทนาสาธุการให้ญาติโยมที่มีศรัทธามาสร้างเจดีย์นี้ ช่วยกันคนละไม้คนละมือ คงสำเร็จ…นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่จะให้ลูกหลานได้กราบไหว้ สักการบูชา สืบต่อไป นานเท่านาน”

ที่มา จากหนังสือ “จันทร์ศรีผ่องเพ๊ญ อนุสรณ์100ปี หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป” หน้า 197 ถึง 212

ประมวลภาพ

3,460 total views, 6 views today

Facebook Comments